Algemene voorwaarden

d.d. 1 februari 2024

Parc Buitengewoon
Kleefseweg 14
6599 AC Ven-zelderheide

info@parcbuitengewoon.nl
Tel. 06-51859414
www.parcbuitengewoon.nl

Artikel 1: Definities

De ondernemer:

Bbuitengewoon Ven Zelderheide

De gast/gebruiker:

Degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een accommodatie voor bepaalde tijd voor recreatief verblijf of zakelijk verblijf. De medegasten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde:

Ieder ander persoon, niet zijnde de gast en/of medegasten.

Accommodatie:

Een Sunfield tipi, een Diamond suite/studio, een Panoramadome, Arcade, Hoteltent, dubbele tipi, Belltent of eventuele andere door ondernemer aangeboden soort accommodatie op zijn terrein.

De overeenkomst:

De afspraak tussen de gast en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een accommodatie tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.

Annulering:

Schriftelijke opzegging via mail van de overeenkomst door de gast of de ondernemer voor of op de ingangsdatum van de overeenkomst.

Huisregels:

Het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van de Accommodatie, het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Inhoud van de overeenkomst.

De ondernemer stelt voor recreatieve of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de gast ter beschikking een accommodatie van het soort en type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op moment van boeking geldende tarieven welke door de ondernemer zijn vastgesteld. De prijs van de boekingsbevestiging kan afwijken door omstandigheden. Dit kan middels een systeem dat niet de juiste bedragen doorberekend of koppeling tussen de verschillende touroperators, zeg bijvoorbeeld booking.com of natuurhuisje. (In al onze reserveringen zijn toegevoegd eindschoonmaak, linnenpakketten, toeristenbelasting en eventuele geboekte extra’s) Deze bedragen zijn verplicht.
 2. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.
 3. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de gast worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Artikel 5: Betaling

 1. Voor alle reserveringen geldt dat 100% van de reserveringswaarde binnen 1 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van de ondernemer. Gast dient bij reservering de overeengekomen prijs te voldoen volgens de reserveringsbevestiging/factuur. De gast dient de betaling in euro’s te voldoen, per Ideal-betaling of middels bankoverschrijving.
 2. Indien de gast niet tijdig/niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning en rekening houdend met de wettelijke termijnen na schriftelijke aanmaning, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de gast zich om het overeengekomen bedrag per contante- of pinbetaling te voldoen, anders is de ondernemer gerechtigd de gast de toegang tot het terrein en de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 6: Waarborg

Tenzij in de offerte, reserveringsbevestiging of anderszins schriftelijk met de gast anders overeengekomen (in welk geval die specifiek overeengekomen voorwaarden prevaleren), geldt het volgende:

 1. Bij reservering gaat de gast akkoord met een waarborg die ondernemer het recht geeft om tijdens het verblijf of tot 4 weken na het verblijf een bedrag van maximaal € 250,00 per accommodatie te incasseren van de opgegeven bankrekening, in verband met eventueel tijdens het verblijf van de gast ontstane schade aan de accommodatie, het terrein of de voorzieningen, en/of het niet conform de huisregels achterlaten van de accommodatie en/of door de gast veroorzaakte overlast. Dit is onverminderd het recht van ondernemer om eventuele kosten die de waarborg te boven gaan, op gast te verhalen.
 2. Indien gebleken is dat de waarborg aangesproken moet worden, zal ondernemer de gast schriftelijk op de hoogte te stellen van de reden en het bedrag van de incasso.
 3. Wanneer een gast niet goed omgaat met de hottub en de kachel en/of hottub defect raakt door toedoen van de gast, zal parc Buitengewoon genoodzaakt zijn om de kachel van de hottub in rekening te brengen.

Tevens kan parc buitengewoon het gebruik van de hottub weigeren, door bijvoorbeeld droogte o.i.d. Het bedrag hiervoor wordt teruggegeven in een voucher.

Artikel 7: Aankomst en vertrek

 1. De gast is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, medegasten en derden wanneer hiernaar gevraagd wordt. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken ten behoeve van zijn administratie.
 2. Bij aankomst op het terrein, tijdens de geldende inchecktijden op de eerste dag van de overeenkomst, dient de gast, medegast(en) en/of derde(n) zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek, tijdens de geldende uitchecktijden op de laatste dag van de overeenkomst.

Artikel 8: Zakelijke boekingen
Bij een zakelijke boeking is het bedrijf dat boekt medeverantwoordelijk voor de gebruikers van de gehuurde accommodatie en het door hen naleven van deze regels.

Artikel 9: Alcohol en drugs
Gebruik van (soft)drugs en misbruik van alcohol binnen of buiten de gehuurde accommodaties of de horecagelegenheid van het park is niet toegestaan. Het is bovendien niet toegestaan om zich met geopende flessen of blikjes alcoholhoudende drank(en) over het park te bewegen of om deze dranken op andere plaatsen dan de gehuurde accommodatie of de parkhoreca te nuttigen.

Openbare dronkenschap is sowieso verboden en op het park uit den boze; door in het openbaar op het park geopende flesjes of blikjes met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben, wordt aangenomen dat er sprake is van openbaar dronkenschap. Hierdoor eindigt per direct de boeking en men dient het park te verlaten.

Artikel 10: Faciliteiten
Het gebruik van het water om in te zwemmen is verboden. Het toch eventueel inspringen en/of andere faciliteiten op het parc zijn voor eigen risico van de gast. Parc Buitengewoon draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

Artikel 11: Privacy & Drones
De ondernemer zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . De ondernemer stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden behoudens verwerking van de gegevens door derden conform een overeenkomst met Parc buitengewoon. Zij zal de gegevens zelf (en enkel) gebruiken om u op de hoogte te houden van belangrijk nieuws aangaande het park en interessante aanbiedingen en/of arrangementen.

In verband met de veiligheid en privacy op het park zijn drones niet toegestaan zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 12: Klachten

Ondanks de zorg en de inspanning van de ondernemer kan de gast van mening zijn dat de gast een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf. Deze klacht dient de gast in eerste instantie ter plaatse en direct na ontstaan of ontdekking bij de receptie van het park van het verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar de gasts tevredenheid worden afgehandeld dan dient gast op straffe van verval van iedere aanspraak uiterlijk binnen 1 maand na vertrek uit de accommodatie vervolgstappen te ondernemen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Indien de wet zich hiertegen niet verzet beperkt Parc Buitengewoon haar aansprakelijkheid op de in dit artikel 13 genoemde wijzen. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit eventuele accommodatiekluisjes), verlies of schade van of aan zaken, dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van de ondernemers, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondernemer, of haar werknemers.

Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De ondernemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten of geleverde zaken.

Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per Gast/Gebruiker per verblijf.

De gast is met gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van de ondernemer ontstaan tijdens of door het gebruik daarvan door de gast en/of Gebruikers, reisgenoten en/of derden die zich met toestemming van de ondernemer in het parc bevinden, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de gast, gebruikers, reisgenoten en/of van derden die zich met toestemming van de gast/gebruikers in het park bevinden.

De gast/gebruiker vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de gast/gebruikers zelf, reisgenoten of derden die zich met de gast/gebruikers toestemming op het park bevinden.

 

Artikel 14: Annuleringskosten & restitutie.

Indien een reservering wordt geannuleerd/gewijzigd, betaalt de gast een vergoeding aan de ondernemer.

 • Bij annulering/wijziging worden er altijd 25 euro administratiekosten in rekening gebracht per reservering
 • Bij annulering/wijziging 1 maand voor de ingangsdatum kan de boeking, na aftrek van de wijzigingskosten, kosteloos geannuleerd worden
 • Bij annulering/wijziging 14 dagen voor aankomst 25% van de overeengekomen prijs
 • Bij annulering/wijziging 7 dagen voor aankomst 100% van de verblijfskosten
Boeking gemaakt? Binnen 24 uur kunnen er nog kosteloos wijzigingen aangebracht worden.
Vergeet ook niet een annuleringsverzekering af te sluiten voor het verblijf! Er kan altijd wat gebeuren. 

Geen verzekering afgesloten? Dan kunnen wij de accommodatie openzetten. Wanneer deze opnieuw geboekt wordt stort Parc Buitengewoon het betaalde bedrag terug.

 Indien de gast door annulering recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie van een reeds betaald bedrag, verplicht de ondernemer zich dit uiterlijk binnen 4 weken terug te storten op een door de gast opgegeven bankrekeningnummer.

Indien tegelijkertijd met annulering door bemiddeling van de gast de accommodatie door een aangedragen derde wordt gereserveerd en betaalt voor eenzelfde periode, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.

De ondernemer heeft altijd het recht om een boeking te annuleren. De annulering vindt plaats op het moment dat de ondernemer vindt dat er tijdens het boekingsproces misbruik wordt gemaakt van de door de ondernemer geleverde diensten.

Tevens bij extreme weersomstandigheden en uitval van de accommodatie behoudt de ondernemer het recht om te annuleren. In dit geval is de ondernemer enkel gehouden tot restitutie van het reeds door de gast betaald bedrag dan wel verplaatsing van de reservering.

Wijzigingskosten:

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Parc Buitengewoon niet verplicht daaraan te voldoen. 

De algemene voorwaarden worden hierbij gehanteerd. Het is ter vrije keuze van Parc Buitengewoon of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.

Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vόόr aankomst in verband met een reeds gedane boeking rekenen wij 25 euro. 

Voortijdig vertrek van de gast:

De gast is de volledige prijs (dus ook de geboekte extra artikelen) voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 Artikel 15: Overmacht en wijzigingen

In het geval de ondernemer niet, dan wel tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij de gast/gebruiker binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie, andere periode, andere locatie, etc.).

Overmacht aan de zijde van de ondernemer bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de ondernemer, niet tijdig leveren van partijen, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

De gast/gebruiker is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de gast/gebruiker het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de gast/gebruiker dit (afhankelijk van de ingangsdatum van de huur uiterlijk) binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Gast/gebruiker heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De ondernemer zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.